Општа болница Ћуприја

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.106/18), Кадровског плана бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2018. годину, Закључка 51 бр. 112-11582/2018 од 30.11.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1436/2018-02 од 26.12.2018. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке Директора бр. 15651 од 12.12.2019. године, расписујем

                                                 

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следећa раднa местa, односно послове:

 

  1. Доктора медицине ..............................…..2 извршиоца

 

Стручна спрема/образовање – високо образовање на медицинском факултету

           Опис послова: Обавља послове доктора медицине у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом  кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место доктора медицине су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеном медицинском факултету,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном, (навести евентуално радно искуство и области рада)

 

        Обзиром да се један доктор медицине прима за потребе неурохирургије, то ће предност за то радно место имати кандидати који поседују радно искуство на  пословима из области хирургије.

 

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

          Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време – за послове доктора медицине"

          Јавни оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 13.12.2019. ДО 20.12.2019.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић