Института за неонатологију, Београд

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/218), сагласности Комисије за кадрове здравствених установа број: 112-01-1316/2019-02 од 28.10.2019. године и одлуке в.д. директора Института за неонатологију, Београд, КраЉа Милутина 50,  број 3162/1 од 13.12.2019. године, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

           

  • на пословима пословног секретара ради повећаног обима посла, до добијања сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошЉавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем у радни однос 1 немедицинског административног радника више стручне спреме на неодређено време – један извршилац.

            Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

Услови за заснивање радног односа:

- VI степен стручне спреме-на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.године, или

- на студијама у трајању од три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

- Познавање рада на рачунару

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

  • оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију уверења о држављанству
  • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
  • кратку биографију (молба – ЦВ).

 

             Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од Диспанзера медицине рада дужан је доставити кандидат који буде примЉен у радни однос.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објавЉивања на порталу Националне службе за запошЉавање.

             Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краЉа Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

В. Д.  ДИРЕКТОРА   ИНСТИТУТА    

 Прим. др сци. мед. Милица Ранковић Јаневски