Општа болница Ћуприја

         На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Кадровског плана бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2018. годину, Закључка 51 бр. 112-7568/2019 од 26.07.2019. године и Закључка 51 бр.112-9724/2019 од 27.09.2019. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр. 112-01-989/2019-02 од 07.08.2019. године и бр.112-01-1185/2019-02 од 18.11.2019. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.15816 од 16.12.2019.године, расписује

                                               

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следећa раднa местa, односно послове:

 

  1. Медицинске сестре/техничара у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност...................... 1 извршилац

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа – општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима........................................................................ 3 извршиоца

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа-општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељенима су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Медицинске сестре/техничара у трансфузиологији.............. 1 извршилац

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа – општег смера или смер лабораторијски техничар

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара у трансфузиологији су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

   -уверење о положеном специјалистичком  испиту за рад у Служби за трансфузију крви (V ниво),

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Фармацеутског техничара.................................................... 1 извршилац

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа -смер фармацеутски техничар

           Опис послова: Обавља послове фармацеутског техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

         

 

        Кандидати за радно место фармацеутског техничара су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге.......................................................................................... 2 извршица

Стручна спрема/образовање – основно образовање

           Опис послова: Одржавање хигијене просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност и друге послове предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеној основној школи,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Помоћног радника..............................................................1 извршилац

Стручна спрема/образовање основно образовање

           Опис послова: обављање физичких послова: (истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др.), одржавање површине око објекта и околине и друге послове предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

          Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место помоћни радник су дужни да уз пријаву доставе:

-оверену фотокопију доказа о завршеној основној школи,

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте,

-кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

Пријавом на Јавни оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.

 

 Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време – за послове (навести послове за које се подноси пријава)”.

        

           Јавни оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ЈАВНИ ОГЛАС ВАЖИ ОД 17.12.2019. ДО 24.12.2019. године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић