Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

 

              На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године и на основу Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01- 4677 од 16.12.2019. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

             

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  – до повратка привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом  - до повратка привремено одсутног запосленог у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 1. Виши радиолошки техничар у дијагностици ............................................ 1 извршилац
 2. Радник обезбеђења без оружја ................................................................... 1 извршилац

 

Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати завршен 6.1 ниво квалификације, завршену  вишу медицинску школу –  смер  виши радиолошки техничар односно високу здравствену школу струковних студија– смер струковни медицински радиолог   и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати  завршен 3 ниво квалификације       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • Лекарско уверење за радно место радник обезбеђења без оружја
 • Оверену фотокопију Решења којим се издаје Лиценца за вршење основних послова Службеника обезбеђења
 • Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле

      (IGG антитела)

 

Рок за подношење пријава је 8  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,са назнаком «ОГЛАС»

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од  16.12.2019. године до 23.12.2019. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.