Дом здраља Параћин

На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 106/2018),  а у складу са Кадровским планом здравствене установе број  112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА у просторијама у којима се пружају здравствене услуге- један (1) извршилац,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до 24 месеца због повећаног обима посла, са пуним  радним временом за рад у Служби за обављање заједничких послова одсек техничких и других послова.

 

 Услови за заснивање радног односа су:

 

- средње образовање

 

          Заинтересовани кандидати подносе:

          -пријаву на оглас

          - кратку  биографију

          -фотокопију извода из матичне књиге рођених

          -фотокопију уверења о држављанству

          - фотокопију дипломе о завршеном средњем обартазовању

 

Опис посла:

 

 

- одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

- одржава хигијену у административним просторијама;

- одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

- обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

 

 

- Обавља послове дезинфекције просторија, предмета, прибора и инвентара.

-  Обавља послове уклањања и одношења нечистог веша на прање.

-  Уклања и друге нечисте отпадне материјале и предмете одношењем на то одређено место.

- Обавља послове доношења и спремања чистог веша као и послове требовања и доношења потрошног и другог материјала неопходног за рад служби

-Обавља  послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора , а који су из  делокруга рада  службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања

-За свој рад одговара шефу одсека техничких и других послова.

 

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

 

Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

СА НАЗНАКОМ “ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ОДСЕК ТЕХНИЧКИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА”.

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, недозвољене, непотписане  пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

         За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186.

 

 

Директор

Дом-а  здравља Параћин

Др Весна Весић, спец.педијатрије