КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

Na osnovu  Zakona o radu  ( Sl glasnik br. 75/2014, 113/2017 ), člana 5.-14. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (''Sl. glasnik RS'' br. 1/2015.), člana 23. Statuta, a na osnovu Saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava sredstava   Zaključkom   51   broj: 112-7568/2019 od 26.07.2019. godine i Odluke VD direktora Kliničko bolničkog centra „Zvezdara“ od 12.12.2019. godine, donosi odluku o raspisivanju

 

Javnog oglasa

za prijem u radni odnos:

 

 

 1. JEDAN IZVRŠILAC DOKTOR MEDICINE ZA RAD U KLINIKA ZA HIRURGIJU, KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA“
 2. JEDAN IZVRŠILAC DOKTOR MEDICINE ZA RAD U KLINIČKOM ODELJENJU ZA GERIJATRIJU KLINIKE ZA INTERNE BOLESTI, KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA „ZVEZDARA“

 

 

USLOVI:

visoko obrazovanje,

 • na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uredjuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine,
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uredjivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine,
 • stručni ispit
 • licenca,
 • prosečna ocena 8

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da  uz prijavu dostave:

 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom I navedenom adresom I kontakt telefonom (po mogućstvu I elektronska adresa),
 • overenu fotokopiju diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
 • overenu fotokopiju dozvole za rad – licence izdate od strane nadležne komore (ili rešenja nadležne komore o postojanju uslova za izdavanje licence),

 

Dostavljena dokumenta se vraćaju lično, preuzimanjem u kadrovskoj službi KBC „ Zvezdara“

Odluka o izboru kandidata će biti dostavljena učesnicima javnog oglasa.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Poslovi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu:  Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161, sa naznakom: ''Za javni oglas'' ili predati lično u arhivi Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161.

                 

                                                                                                                   

D i r e k t o r

KBC „ Zvezdara“

Prof. dr Petar Svorcan