Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, Сагласности Министарства здравља број                                112-01-1382/2019-02 од 03.12.2019.године, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  број 7110  од 17.12.2019. године  директор  Дома здравља Крушевац расписује

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

 

  1. Лабораторијског техничара на неодређено време, за рад на пословима лабораторијски техничар за рад у цитолабораторији Службе за здравствену заштиту жена,  Дома здравља Крушевац.  

                    -  2 извршиоца

 

  УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња медицинска школа смер лабораторијски техничар IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

              Уз пријаву кандидати достављају:             

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             - оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

  О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас,

а ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

              О коначном избору кандидата одлучује директор.

              Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

              Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

  Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

  Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

  Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада