Дом здравља,,Др Симо Милошевић”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“  бр. 106/2018) а у складу са Закључцима  51 број:112-8491/2019 од 28.08.2019 год., 51 број:112-9724/2019 од 27.09.2019 год., 51 број:112-10873/2019 и 51 број:112-11888/2019 од 27.11.2019 год. Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и члана 18.тачка 10. Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић” ,в.д директора Дома здравља расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”,на пословима:

 

  1. Доктор медицине /изабрани лекар -6 извршиоца:

Услови за заснивање радног односа су:

Високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године важећа лиценца за обављање послова из своје струке.

Додатна знања / испити / радно искуство

Положен стручни испит;

-Важећа лиценца за рад;

-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење);

-Радно искуство: најмање шест месеци у звању доктора медицине

 

Заинтересовани кандидат за пријаву подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком  биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце ;

-Фотокопију личне карте;

 

2.Виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог

-3 извршиоца

 

Услови за заснивање радног односа су:

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничара;

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе Високе здравствене школе струковних студија;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

  1. Спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге-3 извршиоца

Стручна спрема / образовање

-основно образовање;

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе o завршеној основној школи;

-Фотокопију личне карте;

 

4. Домар/мајстор одржавања-1 извршилац

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе o завршеној средњој школи;

-Фотокопију личне карте;

 

5.Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу-1 извршилац

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

-стручни испит;

–лиценца;

–специјалистички испит;

–најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Фотокопију дипломе или уверења о завршеној специјализацији;

-Фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-Фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију личне карте;

 

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“,сајту Министарства здравља РС, и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић” ,ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат, соба бр.15.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Др Ненад Бјелица