Општа болница Врбас

 

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-до  3 месеца

 

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

 1. Виша мeдицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима-Oдељење неурологије......................................................................1. извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

Високо образовање:

 • На студијама првог степена:

Струковна медицинска сестра (основне струковне/академске  студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,

Високо образовање:

 • На студијама првог степена:

Струковна медицинска сестра (основне струковне/академске  студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,

 • На основним студијама у трајању од најмање две године (виша медицинска сестра/техничар), по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
 • Стручни испит,
 • Лиценца,
 • Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
 • Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору
 • Доказ о радном искуству.

 

 • Уговор о раду се закључује на одређено време- до 3 месеца,
 • Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан