Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин

          На основу члана 6. Колективног уговора  Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин и Одлуке директора о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-741/19 од 07.06.2019. год., в.д. директор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На  одређено време,  због повећаног обима посла а најдуже до                                        

                                         30.06.2020. године

 

        

 1. МЕСАР – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апатин.

Услови: средња угоститељска школа, III или IV степен, смер – месар.

 

 1. САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКУ АКТИВНОСТ И РЕКРЕАЦИЈУ – 1 извршилац

Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: Високо образовање:

На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

На основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

     Додатна знања/испити/радно искуство:

 • знање страног језика;
 • знање рада на рачунару;
 • лиценца за рад у здравственој установи;
 • најмање једна година радног искуства у струци.

 

 1. КУВАР – 4 извршиоца

      Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

      Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

              Услови: III степен стручне спреме, угоститељске школе, смер кувар,

                             положен хигијенски минимум.

     

 1. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – 4 извршиоца

      Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

               Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин

Услови: средње образовање – образовни профил физиотерапеутски

техничар.

 

Додатна знања /испити/радно искуство:

 • Стручни испит за звање физиотерапеутски техничар;
 • Лиценца за обављање послова физиотерапеутског техничара;
 • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 1. РЕЦЕПЦИОНАР – 1 извршилац

              Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

     Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин

Услови: VII, IV или III степен стручне спреме, знање страног језика, знање

рада на рачунару.

 

 1. СПРЕМАЧИЦА – 1 извршиоца

      Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

 

 1. ПОМОЋНИ РАДНИК У КУХИЊИ – 2 извршиоца

              Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

             Услови: I степен стручне спреме, завршена основна школа, положен

                            хигијенски минимум.

 

 1. СЕРВИР - 1 извршилац

      Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  

      Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

      Услови: I степен стручне спреме, завршена основна школа, положен

                    хигијенски минимум.

 

 1. КОНОБАР – 3 извршиоца

      Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: III степен стручне спреме, средње образовање

              положен хигијенски минимум.

        

 1. ПОМОЋНИ РАДНИК- 1 извршилац

              Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: основно образовање

 

 1. ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ - 1 извршилац

              Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова  

              Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин.

Услови: Високо образовање

 • На основним студијама првог степена /основне струковне/академске студије) из области медицинских наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

 • Стручни испит за звање струковни физиотерапеут/дипломирани физиотерапеут/виши физиотерапеут;
 • Стручни испит за обављање послова струковни физиотерапеут/ дипломирани физиотерапеут/виши физиотерапеут;
 • Лиценца за обављање послова струковни физиотерапеут/дипломирани физиотерапеут/виши физиотерапеут;
 • Најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о

испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на

 Web сајту Министарства здравља Републике Србије.

          Оглас се објављује и на огласној табли Националне службе запошљавања.

          Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију ''Јунаковић'', Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260 Апатин – Сектору за опште и правне послове.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.

''ЈУНАКОВИЋ'', АПАТИН, АПАТИН

в.д.    Д и р е к т о р,

Мрђенов др Драгана