Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-15064   од                   12.12.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

                 

          ОЈ Општа болница  Ужице

 1. Администратор информационих система и технологија /VI/..................................... 1 извршилац
 2. Сервирка ......................................................................................................................... 1 извршилац

       

         ОЈ Општа болница Ужице Истурено одељање у Новој Вароши

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици .................................................................... 1 извршилац

         

         

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место администратор информационих система и технологија  – VI  степен стручне спреме,завршена виша школа из области информатике и рачунарске науке ,без обзира на радно искуство
 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер лабораторијски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место сервирке - II стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија стручног испита
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

                                                                                                        Здравствени центар Ужице

                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                          Прим др Милош Божовић