Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4426/1 од 03.12.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на одређено време до повратка запослене са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца.

 

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ у Болничкој апотеци у Служби за дијагностику и заједничке медицинске послове

 

Опис посла:

- обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему  води прописану медицинску документацију,

- издаје лекове, медицинска средства и предмете опште употребе и даје савете за њихову примену,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- ради на промоцији здравља и превецији болести у сарадњи са другим здравственим радницима,

- израђује магистралне лекове,

- набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, медицинских средстава и предмета опште употребе,

- ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења

- учествује у изради стручно - метолошких упутстава и шифарника роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки и јавних набвки које спроводи Институт, као и пружању помоћи приликом израде плана за јавне набавке,

- управља фармацеутским отпадом,

- учествује у континуираном стручном усавршавању у фармацеутској делатности,

- за свој рад одговорна је шефу Болничке апотеке и директору Института.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

1.Да поседује високу стручну спрему VII степен – на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

  1. стручни испит
  2. лиценца
  3. најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације

           

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној високој школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверенје и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „ Пријава на оглас за пријем  МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ у Болничкој апотеци“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

  

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц др Јелена Антић