ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4526/1 од 11.12.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца:

 

Два (2) извршиоцаПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА у Одсеку за одржавање хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове  

Опис посла:

-    помоћни послови неге болесника,

-    помаже медицинској сестри код пријема, збрињавања и отпуста пацијената,

-    помоћни послови код паковања санитетског материјала,

-    транспорт болесника на консултативне прегледе и интервенције,

-    транспорт медицинског материјала у оквиру Института,

-    по потреби транспорт лабораторијског материјала,

-    по потреби транспорт требованог биолошког материјала (крви и продуката крви).

  • ради и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца,
  • за свој рад одговара непосреднм руководиоцу.

 

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

  • Диплому о завршеној осмогодишњој школи
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,
  • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,
  • Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:

„ Пријава на оглас за пријем  2 ПОМОЋНА РАДНИКА НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:         

Доц.др Јелена Антић