ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4524/1 од 11.12.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца,

 

Један (1) извршилацМЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА Одсека абдоминалне и ендокрине са грудном хирургијом у Служби дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију на неодређено време

 

Један (1) извршилацМЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА Одсека неурохирургије Службе дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију на неодређено време

Опис посла:

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију,
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације,
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова,
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама,
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента,
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље,
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад,
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција,
 • учествује у набавци потребног материјала,
 • води рачуна о исправности средстава за рад,
 • одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин,
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал),
 • учествује у транспорту пацијената
 • учествује у едукацији новопримљених сестара/техничара;
 • лично се усавршава у раду и учествује у програмима континуиране едукације;
 • послове обавља у сменском раду
 • ради и друге послове своје струке по налогу главне/одговорне сестре и лекара у радној јединици;
 • за свој рад одговара главној/одговорној сестри, руководиоцу радне јединице, главној сестри Клинике и главној сестри Института.

 

Један (1) извршилацМЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ - АНЕСТЕТИЧАР Одељења анестезиологије и периоперативне медицине Службе дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола Стационара Клинике за дечју хирургију на неодређено време

Опис посла:

 • обавља послове здравствене заштите из своје специјалности/субспецијалности и о томе води прописане евиденције,
 • стара се о исправности апарата и опреме за анестезију; проверава стерилизацију опреме; проверава преоперативну припрему болесника; даје медикаментозну премедикацију (проверава виталне функције),
 • стара се потребним резервама медицинских гасова и других лекова за анестезију, припрема материјал за анестезију и операциони сто у одговарајући положај; транспортује болесника,
 • припрема инфузионе системе и растворе и одговарајуће медикаменте за извођење анестезије,
 • попуњава и допуњава документацију и податке о болеснику који се припрема за анестезију,
 • асистира при увођењу болесника у анестезију води одговарајућу документацију,
 • прати виталне параметре болесника у операционој сали и у току анестезије,
 • по потреби ради у јединици интензивне неге, помаже у обезбеђивању венског пута, у реанимацији болесника , води прописане евиденције,
 • учествује у давању премедикације и анестезије у дијагностичким и интервентним процедурама у другим радним јединицама Института , у складу са прописима о здравственом осигурању,
 • учествује у пратњи пацијената на друге клинике /друге здравствене установе ради здравствене заштите,
 • припрема и одговара за исправност опреме и лекова предвиђене за транспорт пацијената ,
 • учествује са анестезиологом у транспорту пацијената „ка себи“ и у друге здравствене установе
 • припрема и одговара за опрему и лекове за извођење анестезије при дијагностичким процедурама у зони јонизујућег зрачења,
 • учествује у спровођењу анестезије при дијагностичким процедурама у зони јонизујућег зрачења,
 • одговоран је за прописно вођење медицинске документације и евиденције,
 • учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДСГ),
 • учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке,
 • одлаже и уклања медицински отпад на прописан начин,
 • послове обавља у сменском раду,
 • обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу главне медицинске сестре /техничара  одељења, главне медицинске сестре/техничара клинике и надлежног лекара.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 • Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 • Положен стручни испит
 • Лиценца за рад (или упис у именик Коморе)

 

Један (1) извршилац: Лабораторијски техничар у дијагностици у Одељењу за лабораторијску дијагностику у Служби за дијагностику и заједничке медицинске послове на неодређено време

Опис посла:

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за лабораторијска испитивања у лабораторији и по потреби у другим радним јединицама Института,
 • врши пријем, евиденцију и класификацију узорака и обавља припрему узорака за анализе,
 • обавља анализу узорака за мерење,
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите,
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме,
 • ради на биохемијским и другим анализаторима,
 • правилно одлаже медицински отпад,
 • примењује мере заштите од интрахоспиталних инфекција,
 • ради у сменском раду,
 • обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца,
 • за свој рад одговара непосредном руководиоцу и руководицу организационе јединице

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 • Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски техничар
 • Положен стручни испит
 • Лиценца за рад

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

 • Диплому о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
  Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
  Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,
 • Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:

„ Пријава на оглас за пријем  (кандидати наводе радно место за које конкуришу)“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

       

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:         

Доц.др Јелена Антић