ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4512/1 од 10.12.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Два (2) извршиоца на одређено време до повратка запослених са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца.

 

Један (1) извршиоцМЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВО 3 у Одељењу за интензивну терапију у Служби дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола Стационара на Клиници за дечју хирургију

Опис посла:

 • примењује прописану терапију
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента
 • спроводи негу пацијента на свим видовима механичке вентилације ( тоалета ендотрахеалног тобуса и ендотрахеалне каниле, аспирација секрета из дисајног пута)
 • спроводи континуирани мониторинг (респираторни, хемодинамски, церебрални, лабораторијски)
 • учествује у спровођењу кардиопулмоналне реанимације
 • врши припрему пацијента, припрему потребног материјала и учествује у спровођењу специфичних дијагностичких и терапијских процедура ( ендотрахеална интубација, лумбална пункција, пласирање централног венског катетера, пласирање торакалног дрена, терапијска хипотермија и др.)
 • обучена је за рад на високософистицираној опреми неопходној за лечење пацијента у јединици интензивне терапије (респиратори, монитори, инфузионе пумпе, пумпа за торакалну дренажу, монитори за мождану функцију, апарат за гасне анализе,)
 • по потреби учествује са лекаром у транспорту пацијента „ка себи“ и у друге здравствене установе
 • послове обавља у сменском раду
 • ради и друге послове своје струке по налогу главне/одговорне сестре и лекара у радној јединици;

 

Један (1) извршиоц: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ - ИНСТРУМЕНТАРКА Одељења операционог блока са стерилизацијом Стационара на Клиници за дечју хирургију

Опис посла:

 • припрема операционе сале, оперативно рубље и инструменате за хируршке интервенције према плану и врстама оперативних захвата
 • пре почетка операције проверава исправност у укључује у рад одговарајућу апаратуру
 • припрема средства за чишћење и дезинфекцију операционих поља
 • помаже у позиционирању пацијената на операционом столу
 • инструментира при хируршким интервенцијама
 • ради у ендоскопији
 • пакује и прослеђује материјал за „екс темпоре“ анализу уз пропратну медицинску документацију
 • савесно пакује, обележава и ставља на одређено место сав материјал који се шаље на патологију, лабораторију или завод за јавно здравље и припрема документацију,
 • брине о правилном одлагању, чувању и руковању са стерилним инструментима,
 • распрема операционе сале
 • доставља медицинска средства и материјал на стерилизацију
 • брине о бројном стању и исправности апарата и инструмената,
 • обавезна је да врши усмену и писмену примопредају смене
 • води прописане евиденције и документацију, обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу главне медицинске сестре - техничара одсека, главне медицинске сестре - техничара клинике и надлежног лекара
 • рад се изводи у сменама
 • обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца,
 • за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 • средње образовање – средња медицинска школа педијатријског или општег смера
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеном srednjem образовању

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „ Пријава на оглас за пријем  ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА ДЕЧЈОЈ ХИРУРГИЈИ“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

  

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц др Јелена Антић