ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4305 од 11.12.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца

Физиотерапеутски техничар на Одељењу за медицинску рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Стационара Клинике за дечју хабилитацију и рехабилитацију

Опис посла:

 • самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације, а по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију
 • прати пацијентово стање и напредак
 • прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања
 • подстиче и подучава пацијента да самостално изводи вежбе
 • обавља и друге послове из свог делокруга рада, а по налогу непосредног руководиоца
 • за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 • Да поседује вишу стручну спрему IV степен – смер физиотерапеутски техничар
 • Положен стручни испит
 • Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршенoj средњој медицинској школи

- Уверење о положеном стручном испиту

- Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

- Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
- Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од 6 месеци,

- Кратку биографију (Currиculum Vиtae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за физиотерапеутског техничара“.

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић