Општа болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („ Сл. Гласник РС“ 106/2018), члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, Закључка бр. 51 број:112-9724/2019 од 27.септембра 2019.год. Комисије за давaње сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава-Општа болница Пожаревац, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Четири (4) медицинске сестаре-техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  2. Два (2) виша физиотерапеута/радна терапеута за  рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом

 

Опис послова за радна места под 1: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви; врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фракционисањем плазме; у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места

Услови за радна места под 1: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 

 

Опис послова за радна места под 2: а)Спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија),  на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; надзире и контролише рад физиотерапеута; надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.; спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa; учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби; б) Планира радну терапију; израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода терапије; прати стање пацијента и успешност радне терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента; подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби и учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима; спроводи активности стручног усавршавања у области радне терапије.

Услови за радна места под 2: Поред општих услова предвиђених законом и  завршену вишу/струковну медицинску школу – физиотерапеут/радни терапеут и положен стручни испит. Уз пријаву треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној медицинској школи – смер физиотерапеут/радни терапеут 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање и листу " Реч Народа ".

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

 

В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац           

Др   Данко Николић, специјалиста урологије