Дом здравља Брус

       На основу члана 7. Колективног уговора Дома здравља Брус број 79, одлуке директора Дома здравља Брус број 470  од 18.12.2019. године, Правилика о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2018.годину број 112-01-200/2018- 02 од 20.августа 2018.године, сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-1382/2019-02 од 02.децембра 2019.године,

 расписује се

 

О Г Л А С

 

- за заснивање радног односа на неодређено време са пуним радним временом са новозапосленим  радником, за попуњавање упражњеног радног места,  за рад  на пословима радног места возача-  возач у хитној медицинској помоћи

у Одељењу хмп.........................................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

  • врши хитан санитетски превоз пацијената, врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан, помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената, управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног, на интервенцију екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе, рукује инсталисаним системом у возилу и светло-звучном сигнализацијом у возилу, надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисању боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу, при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност, води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу, одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената, у случају удеса обавезно обавештава МУП и шефа ХМП, материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему.

 

      Стручна спрема/ образовање

  • средње образовање

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство

  • возачак дозвола Б категорије,
  • испуњеност здравствених услова за рад возача професионалаца

 

 

 

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

  • доказ о завршеном образовању( у фотокопији)
  • фотокопију возачке дозволе Б категорије
  • извештај или лекарско уверење за испуњеност здравствeних услова за рад возача професионалаца ( фотокопија, не старији од 3 године)
  • кратку биографију

 

 

 

        Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра I број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Дома здравља Брус.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Достављена документација се не враћа.

 

        Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец.

гинекологије и акушерства