Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа, сагласности Министарства здравља број 112-01-1350/2019-02 од 12.12.2019. године,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 7124  од 19.01.2019.године, директор  Дома здравља Крушевац расписује:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Виша медицинскa сестрa - техничар  за пријем у радни однос на одређено време,  због замене привремено одсутне више медицинске сестре, до њеног повратака на рад,  на послове виша медицинска сестра у поливалентној патронажи у Служби поливалентне патронаже.

               - 1 извршилац.

               УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

   - завршена висока медицинска школа струковнх срудија из области гинекологије и акушерства или општрг смера, односно виша  медицинска школа смер гинекологија и акушерство или општи смер, положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору и положен возачки испит  Б категорије.

 

  1. Виши радолошки техничар  за пријем у радни однос на одређено време    због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад, на послове виши радиолошки техничар у Служби за радиолошку дијагностику.

            - 1 извршилац.

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена висока школа струковних студија  смер радиологија, односно виша медицинска школа смер радиологија, положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1. Медицинскa сестрa - техничар  за пријем у радни однос на одређено време,     због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад,  на пословима медицинска сестра - техничар у амбуланти,  у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце,  Дома здравља Крушевац.

             - 3 извршиоца.

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња медицинска школа педијатријског или општег смера,    положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1. Медицинскa сестрa - техничар  за пријем у радни однос на одређено време,     због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад,  на послове медицинска сестра - техничар у кућном лечењу и нези,  у Служби кућног лечења и неге,  Дома здравља Крушевац.

             - 1 извршилац.

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња  медицинска школа  општег смера,   положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору и положен возачки испи      Б категорије.

 

  1. Медицинскa сестрa - техничар  за пријем у радни однос на одређено време,     због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад,  на послове медицинска сестра – техничар  у амбуланти, у Служби опште медицине, Дома здравља Крушевац.

             - 2 извршиоца.

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња  медицинска школа  општег смера,   положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1. Медицинскa сестрa - техничар  за пријем у радни однос на одређено време,     због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад,  на послове медицинска сестра – техничар  у хитној медицинској помоћи, у  Служби за хитну медицинску помоћ и санитетског превоза.

             - 1 извршилац.

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња  медицинска школа  општег смера,   положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

               Кандидати који се пријављују на оглас достављају:

             -  пријаву на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених.

 

    Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за обраду  података  о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

   О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас

 а ради пружања додатних података,  који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

               О коначном избору кандидата одлучује директор.

               Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснивају  радни однос.

               Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

   Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

   Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

   Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић  спец. медицине рада