Дом здравља Власотинце, Моше Пијаде

На основу одредаба члана 7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/18), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10873/2019 од 30.10.2019.године, Кадровског Плана Министарства здравља број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године,као и Одлуке директора Дома здравља Власотинце  бр.1042 од 18.12.2019.године, расписује се

 

 ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 2

 

I

 

           За пријем:

 

  1. Једног вишег физиотерапеута у Дому здравља Власотинце на неодређено време са пуним радним временом

Број извршиоца: 1

           Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњава и посебне услове:

           

               1.завршена одговарајућа виша/висока медицинска школа

                Положен стручни испит

                Да има лиценцу за рад

                Најмање три година радног искуства

 

  1. Једног зубног техничара у Дому здравља Власотинце на неодређено време са пуним радним временом

Број извршиоца: 1

 

 

               Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњава и посебне услове:

           

               2.завршена одговарајућа медицинска школа

                Положен стручни испит

                Да има лиценцу за рад

               Потврду надлежног органа о обављеној едукацији из ортодонције (ортопедије вилица)

 

II

 

               Уз пријаву на оглас, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“, лично или на адресу Дома здравља Власотинце, Моше Пијаде бр.2, Власотинце.

               

III

 

                Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 

  • Диплома о завршеној медицинској школи
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Дозвола за рад –Лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
  • Уверење о држављанству
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (надлежни Суд), не старије од шест месеци
  • Кратка биографија (CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

 

IV

                        Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана обајвљивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Оглас ће бити објављен и на завничном сајту Министарства здравља, као и на интернет страници Дома здравља Власотинце.

 

V

 

                      Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће објављена на огласној табли Дома здравља Власотинце, ул.Моше Пијаде бр.2, Власотинце.

 

 

VI

 

                    По завршеном огласу, предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев.

                    Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

 

VII

 

                    Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу: Дом здравља Власотинце, Моше Пијаде бр.2, Власотинце, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време за послове -„Виши физиотерапеут/зубни техничар“.

 

VIII

 

                    Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

    

ДИРЕКТОР

Др Милена Станковић Митровић,

спец. прев. и дечје стом.