Дом здравља Ниш

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018) и Одлуке о расписивању огласа за пријем у радни однос бр. 4538 од 19.12.2019.год., директор Дома здравља Ниш расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на неодређено време са пуним радним временом

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним за следећа радна места:

 

1)   виша/висока струковна медицинска сестра  у патронажи                                   -  2   извршиоца  

 

II

            За заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),

 

III

            Поред општих услова на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ниш број 2424 од 08.07.2019.године, утврђени су и посебни услови:

 

- завршена виша/висока струковна медицинска школа

- положен стручни испит

- лиценца или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара/техничара

            - фотокопија возачке дозволе 

- потврда здравствене установе у којој је кандидат стекао радно искуство од најмање 3 године на пословима поливалентно патронажне сестре.

 

IV

            Уз пријаву (CV) се подносе оверене фотокопије следећих докумената:

 

            - диплома о завршеној вишој/високој струковној, односно средњој медицинској школи

            - потврда о положеном стручном испиту

            - лиценца или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара/техничара

 

V

            Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се и:

            - лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом,

            - фотокопија личне карте,

            - извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

            - уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд), 

             - писану сагласност (својеручно)  за обраду података о личности у сврхе избора за пријем  у радни однос.                 

          Подаци се не могу користити у друге сврхе.

          Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Ниш.

           

VI

            Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

            - лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за  које се заснива радни однос.

            Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

 

VII

            Оглас објавити на интернет страницама  Националне службе за запошљавање, Министарства здравља РС и Дома здравља Ниш (www.domzdravljanis.co.rs).

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

            Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом здравља Ниш – пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву), Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш, или доставити лично у Дом здравља Ниш Одсеку за кадровске послове - VI спрат, канцеларија број 411.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

            Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

            Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на интернет страници Дома здравља Ниш.

            Кандидатима који не буду изабрани оверена конкурсна документација биће враћена путем поште.

            Контакт телефон 018/503-708 или mail: kadrovska@domzdravljanis.co.rs.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

ДИРЕКТОР

Проф. др Милорад Јеркан