Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.106/18) и Одлуке о расписивању конкурса бр.1880 од 20.12.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослене са боловања

1 (једне) спремачице

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до повратка запослене са боловања са пуним радним временом за радно место:

- спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге.

II

Услови за заснивање радног односа:

- завршена основна школа;

III

Кандидати подносе следећа документа у затвореној коверти:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној основној школи;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте.

 

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање и веб страницама Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ИВАЊИЦА

ВД директора

др Мирослав Поповић