Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 15474  од               19.12.2019.год.,а на основу  Закључка  51 број 112-10888/2019 од 27.11.2019.год. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                  

       

        ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Домар/мајстор одржавања /III/ ......................................................................... 2 извршиоца

    

 

        Услови за заснивање радног односа

  • За радно место домар мајстор одржавања – III степен стручне спреме- завршена  средња школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
  • Кратку биографију

                    

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић