Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у скалду са Кадровским планом за Градски завод за плућне болести и туберкулозу за 2019. годину, број: 112-01-607/2019-02 од 18. септембра 2019. године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, број 5001/1 од 23.12.2019. године,

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос дипломираног правника , на неодређено време (пуно радно време – 40 часова недељно), чије су обавезе:

 

-спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

-води управни поступак из делокруга рада;

-припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;

-припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;

-води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;

-припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;

-даје стручна подршку у процесу формирања планова рада;

-даје стручну подршку у области канцеларијског пословања.

-обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредног руководиоца и директора Завода.

 

УСЛОВИ

 

-дипломирани правник са завршеним Правним факултетом (VII степен школске спреме);

-потребно радно искуство;

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

 

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -доказ о радном искуству,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

            

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.   

       

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт: Снежана Радовић,телефон  011/3811-823.

 

 

Директор

Др Љиљана  Тимотијевић