Општа болница Ваљево

           На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01- 10710  од   17.12.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

     за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време ,  до   шест   месеци  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- виши  радиолошки  техничар  у  дијагностици  за  потребе  Одељења  за  радиолошку  дијагностику   -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

-високо  образовање  на  основним  струковним  студијама  првог  степена  (струковне/академске),  по пропису  који  уређује  високо  образовање, почев  од  10.септембра  2005.године, струковни  медицински радиолог , или  на

-основним  студијама  у  трајању  од  најмање  две  године , по  пропису  који  је  уређивао  високо  образовање   до  10.септембра  2005.године , виши  радиолошки  техничар

-положен  стручни  испит  за  струковног  медицинског  радиолога/вишег  радиолошког  техничара

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом   и  контакт  подацима

-  фотокопија   дипломе   о  завршеној  високој/вишој  школи  одговарајућег  профила

-  фотокопија  уверења  о  положеном  стручном   испиту  за  струковног  медицинског  радиолога/вишег  радиолошког  техничара

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић,

в.д. директора