Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-10739  од   18.12.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време ,   ради  замене привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са  неплаћеног одсуства , за  радно  местo

 

- медицинска  сестра/техничар  на осталим  болничким одељењима , за   потребе  Службе   за  педијатрију  са педијатријским  одељењем  и специјалистичким  кабинетима  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* завршена   средња   медицинска   школа , педијатријски смер , IV степен  стручне  спреме

* положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

 Др Зоран  Ђурић, в.д. директора