ПРОПИСИ

ЗАКОНСКИ ОКВИР

за поступање здравствених инспектора Министарства здравља

(ажуриран на дан 30. новембар 2019. године)

 

1.      

Закон о здравственој заштити

"Сл. гласник РС", број 25/2019

2.      

Закон о здравственом осигурању

"Сл. гласник РС", број 25/2019

3.      

Закон о правима пацијената

„Сл. гласник РС“, брoj 45/13

4.      

Закон о заштити лица са менталним сметњама

„Сл. гласник РС“, број 45/13

5.      

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

„Сл. гласник РС“, бр. 123/14, 106/15, 105/17, 25/19-др.закон

6.      

Закон о поступку прекида трудноће у здравственој установи

„Сл. гласник РС“, бр. 16/95, 101/05 - др. закон

7.      

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму

"Сл. гласник РС", број 30/10

8.      

Закон о јавном здрављу

"Сл. гласник РС", број 15/16

9.      

Закон о безбедности и здрављу на раду

"Сл. гласник РС", бр. 101/05, 91/15, 113/17 - др. закон

10.   

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

„Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19

11.   

Закон о оружју и муницији

„Сл. гласник РС“, број 20/15, 10/19

12.   

Закон о поморској пловидби

„Сл. гласник РС“, бр. 87/11, 104/13, 18/15, 113/17 - др. закон, 83/18

13.   

Закон о инспекцијском надзору

„Сл. гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон, 95/18

14.   

Закон о општем управном поступку

„Сл. гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 - др. пропис

15.   

Закон о републичким административним таксама

"Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04 - др. пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. пропис, 54/08 - др. пропис, 5/09, 54/09, 35/10 - др. пропис, 50/11, 70/11 - др. пропис, 55/12 - др. пропис, 93/12, 47/13- др. пропис, 65/13- др. пропис, 57/14 - др. пропис, 45/15 - др. пропис, 83/15, 112/15, 50/16 - др. пропис, 61/17 - др. пропис, 113/17, 3/18 - исправка, 50/18 - др. пропис, 95/18, 38/19-др.пропис)

16.   

Кривични законик

„Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16,35/19

17.   

Законик о кривичном поступку

„Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19

18.   

Закон о извршењу кривичних санкција

„Сл. гласник РС“, број 55/14,35/19

19.   

Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера

Сл. гласник РС“, бр. 55/14, , 87/18

20.   

Закон о прекршајима

„Сл. гласник РС“, бр. 65/13, 13/16, 98/16 - УС

21.   

Правилник о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора здравствене инспекције

"Сл. гласник РС", број 39/18

22.   

Закон о спречавању насиља у породици

„Сл. гласник РС“, број 94/16

23.   

Уредба о Плану мреже здравствених установа

"Сл. гласник РС", бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14, 92/15, 111/17, 114/17 – исправка, 13/18, 15/18 – исправка, 68/19

24.   

Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа

"Сл. гласник РС", бр. 43/06, 126/14

25.   

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

"Сл. гласник РС", бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12 - др. пропис, 119/12 - др. пропис, 22/13, 16/18

26.   

Правилник о пословима здравствене заштите у другим облицима обављања здравствене делатности

"Сл. гласник РС", број 46/97

27.   

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

„Сл. гласник РС“, број 16/18

28.   

Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа

„Сл. гласник РС“. бр. 3/11, 37/15

29.   

Правилник о ближим условима, начину и поступку обављања метода и поступка традиционалне медицине

"Сл. гласник РС", број 16/18

30.   

Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

„Сл. гласник РС“, број 106/18

31.   

Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите

"Сл. гласник РС", број 49/10

32.   

Правилник о провери квалитета стручног рада здравствених установа, приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника

"Сл. гласник РС", број 35/11

33.   

Правилник о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа

„Сл. гласник РС“, број 109/16

34.   

Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља

"Сл. гласник РС", број 104/13

35.   

Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи

"Сл. гласник РС", бр. 25/11, 9/16, 16/16, 36/16, 103/18

36.   

Правилник о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о промени пола

"Сл. гласник РС", број 103/18

37.   

Правилник о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама која се налазе на лечењу у психијатријским установама

„Сл. гласник РС“, број 94/13

38.   

Правилник о врсти и ближим условима за образовање организационих јединица и обављање послова заштите менталног здравља у заједници

„Сл. гласник РС“, број 106/13

39.   

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

"Сл. гласник РС", бр. 75/16, 39/18

40.   

 Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2019. годину

"Сл. гласник РС", број 7/19

41.   

Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања

"Сл. гласник РС", бр. 10/10, 18/10 - исправка, 46/10, 52/10 - исправка, 80/10, 60/11 – УС, 1/13, 108/17, 82/19-др.прописs

42.   

Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

"Сл. гласник РС", бр. 43/19, 55/19, 56/19 - исправка, 73/19

43.   

Правилник о листи производа који се могу продавати у апотеци

"Сл. гласник РС", број 53/17

44.   

Правилник о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

"Сл. гласник РС", бр. 52/12, 62/12 - исправка, 73/12 – исправка, 1/13, 7/13 – исправка, 112/14, 114/14 - исправка, 18/15, 19/17, 29/17 – исправка, 2/1916/1982/19 – др.пропис),

45.   

Правилник о ближим условима за рад лекарске ординације у којој се обавља прекид трудноће

"Сл. гласник РС", број 40/95

46.   

Правилник о броју, саставу и начину рада етичког одбора у здравственој установи

"Сл. гласник РС", бр. 30/95, 80/16

47.   

Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и обрасцу за наплату новчане казне на лицу места

"Сл. гласник РС", бр. 73/10, 89/17

48.   

Правилник о начину и поступку за утврђивање времена и узрока смрти, за обдукцију леша као и за поступање са одстрањеним деловима људског тела

"Сл. гласник РС" бр. 9/99, 10/99 - исправка

49.   

Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи

"Сл. гласник РС", број 112/17

50.   

Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти

"Сл. гласник РС", бр. 25/11, 103/18

51.   

Посебан протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу

52.   

Посебни протокол система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаравања

53.   

Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима

"Сл. гласник РС", број 15/12

54.   

Правилник о здравственој способности помораца

"Сл. гласник РС", број 9/14

55.   

Правилник о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора

„Сл. гласник РС“, број 90/18

56.   

Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници

„Сл. гласник РС“, број 24/17

57.   

Правилник о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила

„Сл. гласник РС“, број 83/11

58.   

Правилник о условима и вршењу здравствених прегледа за утврђивање способности за управљање моторним возилима

„Сл. гласник СРС“, бр. 19/76 , 26/76 - исправка, 49/79

59.   

Правилник о ближим условима које морају да испуњавају Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита

„Сл. гласник РС“, број 5/11

60.   

Правилник о условима које морају испуњавати здравствене установе које врше анализу крви, урина и/или других телесних материја у циљу утврђивања садржаја алкохола и/или психоактивних супстанци у организму које су забрањене за употребу пре и за време вожње

„Сл. гласник РС“, број 76/11

61.   

Стручно-методолошко упутство за обављање метода „antiage медицине

62.   

Правилник о начину извршења мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој организацији

„Сл. гласник СРС“, број 28/80

63.   

Правилник о начину издавања и садржају потврде о наступању привремене спречености за рад запосленог у смислу прописа о здравственом осигурању

„Сл. гласник РС“, број 1/02

64.   

Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја

„Сл. гласник РС“, бр. 25/16, 79/16

65.   

Уредбa о минимуму процеса рада за време штрајка у здравственим установама

„Сл. гласник РС“, брoj 25/97

66.   

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

"Сл. гласник РС", бр. 80/92, 45/16, 98/16

67.   

Кодекс понашања државних службеника

„Сл. гласник РС“, бр. 29/08, 30/15, 20/18, 42/18

68.   

Кодекс понашања и етике инспектора

69.   

Правилник о обрасцу прекршајног налога

Сл. гласник РС“, број 13/14