Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-9205 од 26.12.2019. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

О Г Л А С

 

 1. Расписује се конкурс за пријем у радни однос на одређено време до шест месеци

 

- са пуним радним временом за следећа радна места:

 1. 1. Спремач у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, 2 (два) извршилаца, у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове – одељење за одржавање хигијене и вешераја Здравственог центра Врање.

Услови: основно образовање.

 Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.3.

-одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; - одржава хигијену у административним просторијама;

- одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

- обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе

 

- са скраћеним радним временом за следећe радно место:

 1. 2. Возач у хитној медицинској помоћи, 1 (један) извршилац, у Служби ХМП са санитетским превозом ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

Услови: средње образовање, возачка дозвола Б категорије

 Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.8.7. Примарна здравствена заштита

 

 • Обавља послове возача, стара се о техницкој исправности и хигијени возила, ради на одрзавању возила, припрема и вози возило на технички преглед.
 • Возач хитне службе је члан екипе за хитну медицинску помоћ.
 • врши хитан санитетски превоз пацијената;
 • врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
 • помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
 • управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;
 • на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;
 • рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу;
 • надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;
 • при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;
 • води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;
 • одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;
 • у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;
 • материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

         Учествује у свим активностима збрињавања повредјених и оболелих по налогу шефа екипе, ради и друге         послове по налогу начелника службе

 

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 1. подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
 • Оверену фотокопију сведочанства
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних, (уколико је кандидат променио презиме).

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 2. подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
 • Оверену фотокопију дипломе
 • Оверену фотокопију возачке дозволе
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је кандидат променио презиме).

 

          Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

           Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

            Кандидатима који не буду изабрани, враћа се конкурсна документација уз одлуку о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави.

           

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 34"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић