Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4753 од 24.12.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

Једног (1) извршиоца на одређено време до 3 месеца, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 1 месеца:

 

ПОРТИР/ЧУВАР у Одсеку за техничко одржавање и безбедност у Одељењу за техничке и друге сличне послове

Опис посла:

 • према упутствима води рачуна о уласку и изласку лица и возила у Институт,
 • даје потребна обавештења лицима на уласку у Институт,
 • контролише и надзире рад алармног система,
 • прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима,
 • води рачуна о исправности телефонске централе,
 • пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступцима везаним за појачане мере безбедности,
 • обавештава надлежне Службе у случају опасности,
 • рад обавља у сменском раду,
 • води прописане евиденције,
 • обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца,
 • за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 • Да поседује средњу стручну спрему

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за радно место: ПОРТИР/ЧУВАР“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић