Општа болница Ћуприја

На основу члана 7-9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Сл.гласник РС бр.106/18, Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2018. годину, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја и члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.16303 од 24.12.2019. године, Општа болница Ћуприја, расписује

        

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, док траје потреба, а најдуже до 6 месеци, за послове:

 

 

  1. Возача санитетског возила у болничким установама........................…..1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање-средња стручна спрема

Додатно знање – возачка дозвола Б категорије

Опис послова : Обавља послове возача у смени, превоз у интерхоспиталном транспорту непокретних или тешко покретних болесника, за потребе установе и друге послове предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати за радно место возача санитетског возила у болничким установама су дужни да уз пријаву доставе:     

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој  школи

   - оверену фотокопију уверења о положеном возачком испиту Б категорије или возачке дозволе,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

             Рок за подношење пријаве је 9 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за послове возача санитетског возила у болничким установама”.

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 26.12.2019. ДО 03.01.2020.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић