Институт за јавно здравље Ниш

На основу члана члана 192. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 113/2017- одлука УС и 13/2017), чл. 7- 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“ бр. 106/2018), Закључка 51 бр. 112-9406/2017 од 29. 09. 2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр.07-5139 од 30.12. 2019. године,  в.д. директора Института за јавно здравље Ниш расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом

 

I

      Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за послове: специјалиста микробиологије са паразитологијом, у Центру за микробиологију Института за јавно здравље Ниш, за једног извршиоца.

 

II

Опис послова:

Спроводи здравствену заштиту за коју је специјализован; обавља послове лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован.Учествује у унапређењу квалитета имунодијагностике и молекуларне дијагностике (РТ ПЦР, ПЦР). Учествује у унутрашњој  провери квалитета стручног рада. Стара се о  примени нових  специјализованих метода и начина рада. Учествује у реализацији тражених извештаје, планова, мишљења и других стручних  материјала који су од значаја за рад  Центра, а служе Институту. Спроводи прописане процедуре и води адекватну медицинску документацију. Пружа адекватну здравствено васпитну едукацију пацијената - корисника микробиолошке дијагностике. Придржава се мера заштите на раду. Придржава се општих аката Института и кодекса пословног понашања запослених. За свој рад одговоран је начелнику Центра.

 

Дужина пробног рада:  шест месеци

Врста и степен стручне спреме:

Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из микробиологије са паразитологијом  у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из микробиологије са паразитологијом  у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама   здравствених радника и здравствених сарадника.

 

III

 Уз пријаву на оглас, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон и е-mail адресу, кандидати подносе следећа документа (оверене фотокопије):

- оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету,

- оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине,

- оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту,

 -извод из матичне књиге рођених,

- извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

- уверење о држављанству,

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду издаје суд), не старију од 6 месеци

IV

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће директор Института за јавно здравље Ниш на основу извештаја Комисије, која ће обавити разговор са кандидатима.

 

V

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.    

                                                                                                                                                          

VI

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље  Ниш.

                                                               

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VIII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

                   

IX

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа биће накнадно објављено на интернет презентацији Института за јавно здравље Ниш

 

X

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештени о резултатима огласа, обавештење о избору ће бити објављено на интернет презентацији Института.

 

XI

 

Пријаве се подносе лично на писарници Института за јавно здравље Ниш или путем препоручене поште на адресу:  Институт за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 5018000 Ниш, са напоменом “за оглас” и напоменом за које се радно место конкурише.

 

                                                                            

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др Миодраг Стојановић