Апотека „Београд“

На основу члана 23.Статута Апотеке“Београд“,чл.7.- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија тј. Одлуке о примени Посебног колективног уговора на све послодавце који обављају здравствену делатност (Сл.гласник РС.бр.106/2018.), и Одлуке директора бр.4804 од 27.12.2019. године

 

КОМИСИЈА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД„

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем кандидата на радно место:

 

  1. Магистра  фармације (у апотеци на територији општине Лазаревац) – 2 извршиоца;
  2. Магистра  фармације у апотеци – 2 извршиоца.

 

I

                                                              

УСЛОВИ:

-    завршен фармацеутски факултет ( VII степен стручне спреме )

Високо образовање:

- интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; (300 ЕПСБ)

- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- положен стручни испит;

- најмање шест месеци радног искуства у звању фармацеута.

 

II

Документација потребна за пријаву:

 

1) Пријава на конкурс,

2) CV (радна биографија),

3) Диплома о завршеном факултету и уверење о положеном стручном испиту, (оверена фотокопија),

4) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

5) Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, да није против кандидата покренута истрага или претходни поступак.

III

 

Кандидати могу доставити уз пријаву:

-           препоруке претходних послодаваца,

-           сертификате, лиценце, уверења и сл. о додатним обукама и усавршавањима и сл.

 

Рок за подношење пријаве је до 16.01.2020. године. Пријаве слати електронским путем или у затвореној коверти (са назнаком: „за конкурс“),  на адресу:

 

АПОТЕКА „БЕОГРАД“

Ул. Велимира Бате Живојиновић  бр. 16/IV - Београд