Дома здравља Љубовија

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, потребе Дома здравља Љубовија са стационаром за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у складу са Кадровским планом за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 20. 08. 2018. године, и Одлуке Директора Дома здравља Љубовиија са стационаром број 1215/2019 од 30.12.2019.године  расписује  се 

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

1.Доктор медицине са пуним радним временом, организованим у сменском раду, на  одређено  време , ради замене, до повратка  запосленог са породиљског одсуства, односно одсуства са рада ради неге детета до истека 2 године  од дана одпочињања породиљског одсуства, а најдуже до 13.12.2021. године, за обављање послова  радног места:

 

-Доктор медицине изабрани лекар у Служби  опште медицине са хитном медицинском помоћи,санитетским превозом, кућним лечењем и негом -1  извршилац

 

Опис послова и услови за рад утврђени  су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија  (са стационаром) број 169/2018,448/2018 и 114/19.

           

 

УСЛОВИ  ЗА  РАД  НА  ПОСЛОВИМА   ДОКТОРА   МЕДИЦИНЕ:

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), као и следеће посебне услове:

 

 

Стручна спрема/ образовање:

Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање  шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидати за радно место доктора медицине уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или  овереној  фотокопији следећа документа:

 

  • Диплому о завршеном факултету (медицински факултет)
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе/Решење о упису у именик Коморе
  • Уверење о држављанству Републике Србије
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном

 

Оглас ће бити објављен  код Националне службе за запошљавање у листу „Послови“ и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа .

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.  

 

Кандидат који заснује радни однос дужан је да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром или  поштом, на адресу: Дом здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58, 15320 Љубовија.

 

 

Директор Дома здравља Љубовија са стационаром

Др Бранка Радовановић 

спец . опште медицине