Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.106/2018) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-17262/1 од 27.12.2019. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Закључком 51 број 112-10873 / 2019 од 30. октобра 2019. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос на неодређено радно време, са пуним  радним временом, за следеће послове:

 

  • КУВАР....................1  извршилац

 

Опис послова:

 

  • Ради на припреми свих врста јела;
  • Стара се о економичности у припремању хране по важећем нормативу;
  • Издаје, проционира припремљену храну и одговоран је за исправност, укус и изглед;
  • Води тачну евиденцију о броју издатих оброка;
  • У одсутности вође смене, а према налогу шефа кухиње преузима улогу вође смене кухиње;
  • Одговоран је за хигијенско - санитарну исправност просторије, радних површина и средстава са којима обавља своју делатност;
  • За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;
  • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосреднних руководилаца;

За свој рад одговара директору и непосредним   руководиоцима.

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 и  95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 18.06.2019. године бр.03 -8342/1.

 

 

  - средње образовање III или IV степен -угоститељско-туристичке  струке        

           

 

 

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе  у фотокопији следећа документа:

 

 

            -Диплома о завршеној средњој школи, III или IV степен угоститељско-туристичке  струке за Кувара ;

            -Лична карта;

            -Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

            -Молба

 

   Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

           

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на неодређено време  за радно место Кувар“.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић