Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.106/2018) Одлуке дирeктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 - 17127/1 од 24.12.2019.године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112- 11885 / 2019 од  27. новембра 2019. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                        Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време, до 30.04.2020. године, због повећаног обима посла,  са пуним радним временом, за следеће послове:

 

  • СЕРВИРКА ..........................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

  • Ради на припреми сале, сервирању столова и послужењу оброка;
  • Након оброка сакупља прљаво суђе и односи у кухињу;
  • Чисти и полира прибор којим послужује госте;
  • Одговоран је за правилно руковање кухињским инвентаром;
  • Послужује храну тешким болесницима по собама;
  • За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;
  • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца;

За свој рад одговара директору и непосредним руководиоцима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/14, 113/2017 и 95/2018 -аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од  18.06.2019. године број 03-8342/1.

 

  • са средњим образовањем III степеном, изузетно основним образовањем и радним искуством на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу.

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

-Диплома о завршеној средњој школи, III степен стручне спреме

Изузетно

-Сведочанство- Уверење  о завршеној основној школи

                        -Лична карта;

                        -Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

                        -Молба

 

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

            Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено  време, до 30.04.2020. године, за радно место Сервирка“.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић