Дом здравља ''Врачар''

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015) а у складу са Закључком 51 брoj: 112-4271/2019 од 25.04.2019. године Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише,

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време,

 са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 

I –Стоматолошка сестра – техничар – стоматолошка сестра у амбуланти у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – 1 извршилац, са пуним радним временом

 

II – Услови: средња стручна спрема, положен стручни испит и лиценцa.

 

III – Опис:    – асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите; – асистира при денталним и интраоралним снимањима; – води прописану медицинску документацију; – припрема стоматолошку ординацију за рад; – врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; – правилно одлаже медицински отпад;

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je дужaн да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:

 

 

Дом здравља „Врачар“

Ул. Велимира Бате Живојиновића 16

11 000 Београд

са назнаком „ЗА КОНКУРС“

(стоматолошка сестра – техничар)