Завод за трансфузију крви Војводине

На основу члана 115. 116. и 119.  став 1. тачка 12. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије" број 25/2019) и члана 20. Статута Завода за трансфузију крви Војводине број 01-96/2011 од 05.04.2011.године, Управни одбор Завода за трансфузију крви Војводине, на основу Одлуке брoj 01-168/2019- XXV-1 од  30.12.2019. године,  расписује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

на период од четири године

 

 1. Подаци о здравственој установи:

Завод за трансфузију крви Војводине, седиште Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 9а.

Матични број: 08584702; ПИБ: 100237062;

 

 1. Кандидат за директора Завода за трансфузију крви Војводине (у даљем тексту: кандидат), бира се на радно место:

          „ДИРЕКТОР ЗАВОДА НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ,

             -  број извршилаца - 1“

   

 1. Опис послова:
 • организује и руководи процесом рада Завода;
 • одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника;
 • стара се о законитости рада Завода и одговара за законитост рада;
 • одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом и општим актима;
 • одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Завода, у складу са законом;
 • доноси акт о организацији и систематизацији послова у Заводу;
 • доноси одлуке о одобравању специјализација и ужих специјализација здравствених радника и здравствених сарадника ;
 • одговaра је за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа;
 • утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у складу са законом;
 • врши и друге послове утврђене законом.

 

 1. Кандидат за избор и именовање директора може бити лице које испуњава услове за рад на радном месту директора:
 • да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање; 
 • да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи; 
 • да није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора; 
 • да није члан органа политичке странке; 
 • Поред услова из тачке (1) – (4) кандидат за избор и именовање директора који је је здравствени радник, може бити лице које испуњава и друге услове предвиђене Статутом Завода: да има завршену специјализацију из трансфузиjске медицине у складу са Законом о здравственој заштити.
 • Поред услова из тачке (1) – (4) кандидат за избор и именовање директора који је је здравствени радник, може бити лице које испуњава и друге услове предвиђене Статутом Завода: да има најмање пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту из трансфузијске медицине.

  

 1. Место рада је: Завод за трансфузију крви Војводине, Нови Сад, улица Хајдук

Вељкова број 9а.

 

 1. Уз писану пријаву на јавни конкурс за директора, кандидат прилаже:
 • радну и стручну биографију,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • диплому о стеченом високом образовању
 • диплому о завршеној специјализацији,
 • доказ о радном искуству у трајању од најмање пет година као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи (потврда, решење, уговор о раду или други акт из којег се може утврдити на којим пословима и у ком периоду је стечено радно искуство)
 • доказ о радном стажу у трајању од најмање пет година по положеном специјалистичком испиту из трансфузијске медицине (потврда, решење, уговор о раду или други акт из којег се може утврдити на којим пословима и у ком периоду је стечено радно искуство),
 • доказе о неосуђиваности од надлежног МУП-а, надлежног Основног суда, надлежног Вишег суда – Посебног одељења за сузбијање корупције, Вишег суда у Београду - Посебног одељења за сузбијање корупције,  Вишег суда у Београду - Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине и надлежног Привредног суда, и то: да није осуђиван, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора,
 • доказ да није члан органа политичке странке: својеручно потписану и оверену изјаву кандидата, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, да није члан органа политичке странке.
 • доказ да није у сукобу интереса у смислу члана 113. став 6. Закона о здравственој заштити: својеручно потписану и оверену изјаву кандидата, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, о непостојању сукоба јавног и приватног интереса.

 

 1. Стручне оспособљености, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере

                             

 А) СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ

 

Стручну оспособљеност кандидата Управни одбор проверава на основу:

 

А1.) стручног усавршавања у области здравствене заштите (стручни радови, стручни скупови, студијске посете, семинари и други видови усавршавања, учествовање у раду секција из области трансфузиологије, учествовање у организацији стручних скупова и конгреса из области трансфузиологије...)

 • доказ: извештај, сертификат или други доказ, који кандидат доставља Управном одбору током разговора у изборном поступку, у фотокопији;
 • бодовање: кандидат који је у последњих 5 година имао учешћа у 15 различитих видова напред описаног стручног усавршавања бодоваће се са 5 бодова, кандидат који је учествовао на 16-30 видова напред описаног стручног усавршавања бодоваће се са 10 бодова, кандидат који је учествовао на 31-45 видова напред описаног стручног усавршавања бодоваће се са 15 бодова, и кандидат који је учествовао на више од 46 видова напред описаног стручног усавршавања бодоваће се са 20 бодова;

 

А2.) резултата остварених током руковођења здравственом установом, односно организационом јединицом у здравственој установи

Резултате остварене током руковођења за период од најмање 5 година Управни одбор проверава кроз разговор са сваким  кандидатом појединачно.

Извештај о раду и руковођењу за период од најмање 5 година руковођења кандидат ће изнети усмено, током разговора.

Управни одбор може у току разговора кандидату поставити и додатна питања и тражити додатна обавештења која су му неоходна за проверу резултата руковођења и бодовање кандидата.

Резултате остварене током руковођења кандидата Управни одбор оцењује - бодује са 5-10 бодова.

 Стручну оспособљеност кандидата Управни одбор ће проверавати увидом у достављену писмену документацију и кроз разговор са сваким кандидатом појединачно, оценити појединачним бодовањем наведеним у тачкама А1.) – А2.) и потом исказати укупан збир бодова по основу стручне оспособљености.

 

Б) ЗНАЊА

 

Знање кандидата Управни одбор проверава тако што проверава познавање прописа који уређују систем здравствене заштите, организацију и финансирање здравствене заштите, специфичности попуњавања кадровских капацитета у здравственој установи у јавној својини.

Знање кандидата Управни одбор проверава кроз разговор са сваким кандидатом појединачно.

Управни одбор може у току разговора кандидату поставити и додатна питања и тражити додатна обавештења која су му неоходна за проверу знања и бодовање кандидата.

Знање кандидата се оцењује - бодује са 5-10 бодова.

 

 В) ВЕШТИНЕ

 

Кандидат је дужан да сачини писани Предлог Плана и програма развоја Завода за трансфузију крви Војводине за наредне четири године (2020 - 2023. године) и достави га Управном одбору приликом обављања усменог разговора у изборном поступку.

Вештину кандидата Управни одбор проверава кроз разговор са сваким кандидатом појединачно и увидом у Предлог Плана и програма развоја.

Након усменог излагања и представљања предложеног Предлога Плана и програма развоја од стране кандидата, Управни одбор може у току разговора кандидату поставити и додатна питања и тражити додатна обавештења која су му неопходна за проверу вештина  и бодовање кандидата.

Управни одбор бодује кандидата ценећи његову вештину комуникације, организаторске способности, вештину руковођења, спсобност за практичну примену знања у области руковођења потребних за обављање послова директора.

Вештину кандидатата Управни одбор оцењује - бодује са 5-10 бодова.

  

Г) ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

 

Изборни поступак спроводи се само међу кандидатима који испуњавају услове за рад на радном месту директора.

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за директора доставиће се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање пет радних дана пре дана отпочињања изборног поступка.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у изборном поступку, сматра се да је одустао од поднете пријаве.

Управни одбор обавља разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак и врши увид у писмену документацију коју су доставили током разговора.

У изборном поступку за директора, Управни одбор проверава и оцењује стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у јавном конкурсу, на начин који је наведен у јавном конкурсу.

Укупан резултат провере и оцене стручне оспособљености, знања и вештина кандидата

Управни одбор вреднује и исказује укупним збиром појединачно постигнутих бодова по основу стручне оспособљености, знања и вештина.  У случају да два кандидата имају исти укупан збир бодова, предност има кандидат који има већи збир бодова по основу стручне оспособљености.

Након спроведеног изборног поступка Управни одбор доноси ранг листу са највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили услове за избор директора, коју ће уз записник о извршеном изборном поступку доставити Оснивачу у року од 30 дана  од дана завршетка јавног конкурса.

 

 1. Објављивање јавног конкурса

 

Конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном листу ''Политика'' и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

 1. Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". У случају да последњи дан за подношење пријава пада у нерадни дан, последњи дан рока за подношење пријава је први наредни радни дан.

Кандидат подноси пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања пријаве може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Неблаговремене пријаве ће се по окончању поступка вратити кандидатима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

 1. Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Дражен Кендришић, дипломирани правник,  сваког радног дана у периоду од 08.00 -14.00 часова , телефон  021-4877 -953.

  

 1. Адреса на коју се пријаве подносе

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се поштом на адресуЗавод за трансфузију крви Војводине, 21137 Нови Сад, улица Хајдук Вељкова број , са назнаком «ЗА ЈАВНИ КОНКУРС», или лично у писарници Завода за трансфузију крви Војводине,  на истој адреси и то сваког радног дана од 08,00 -14,00 часова.

 

 1. Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву

 

Сви докази који се достављају уз пријаву на јавни конкурс достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.

Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству не смеју бити старији од шест месеци, а сва уверења и потврде, којима кандидат доказује да није осуђиван, да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница, не смеју бити старији од 2 месеца.

Изјаве кандидата да није члан органа политичке странке и да није у сукобу интереса треба да буду дате и оверене након објављивања јавног конкурса.

Докази предати уз пријаву на јавни конкурс се не враћају.

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Љиљана Андријевић