Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-3331/Р  од  27.12.2019. године  расписује се:  

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време до повратка одсутних радника са пуним радним временом за следећа радна места:

 1. Доктор медицине- за рад у Служби опште хирургије- 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • лиценца или Решење о упису у комору,
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

 1. Медицинска сестра /техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност за рад у Служби за психијатрију-   1 извршилац

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 Стручна спрема / образовање

 • средње образовање медицинске струке

Додатна зања/ испити/ радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца или Решење о упису у комору;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • - фотокопију личне карте,
 • - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • - фотокопију сведочанства ( за сваку годину),
 • - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • - фотокопију лиценце.

 

 1. Мајстор одржавања за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

 Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати морају имати стручну спрему / образовање

- средње образовање, техничке  струке

Додатна знања/испити/радно искуство

- најмање једна година радног искуства

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

ОГЛАС важи од  27.12.2019.године (до 04.01.2020.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРО

др Горан Петровић