Дом здравља Апатин

 

 ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН

Број: 01- 1007 /2019

Дана: 31.12.2019.

А п а т и н

 

На основу одредаба члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-115/2019 од 21.02.2019. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос нa одређено време  

 

 

  1. 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ – 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (35 часова недељно), на одређено време до 12 (дванаест) месеци, за рад у Служби хитне медицинске помоћи

 

Опис посла: директно прима задатке од главне сестре у служби ХМП и њој одговара за извршење истих, помаже при пружању хитне медицинске помоћи нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на месту догађаја и у току транспорта, сама пружа одређену хитну медицинску помоћ нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на месту догађаја и у току транспорта,  даје терапију пацијентима по налогу доктора, прима телефонске позиве и уводи их у протокол са свим потребним подацима, при доласку на рад врши контролу исправности апарата, инструмената и  количине санитетског материјала и лекова, врши набавку потребног санитетског материјала и прибора, води потребну медицинску документацију, фактурише извршене услуге.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: средње образовање. Додатна знања/испити/искуство гласи: стручни испит, лиценца и радно искуство у трајању од 6 (шест) месеци.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у зависности од радног места: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, оверена фотокопија  уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, потврда о радном искуству, а за радно место спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге оверена фотокопија сведочанства о завршеном основном образовању.

Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 07.01.2020. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,

Ракетић др Бранислав