Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр  48  од                              08.01.2020.год.,а на основу Закључка 51 број 112-12863/2019 од 20.12.2019.године и   Закључка 51 број 112-13106//2019 од 26.12.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

          ОЈ Дом здравља Ариље

 1. Помоћни радник-ложач ......................................................................................... 1 извршилац

 

          ОЈ Дом здравља Чајетина

 1.     Возач у санитетском превозу  ................................................................................ 3 извршиоца

      

         ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Возач у санитетском превозу ................................................................................. 1 извршилац
 2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ........................ 1 извршилац

 

         ОЈ Дом здравља Пожега

 1. Домар мајстор одржавања- ложач  ........................................................................ 1 извршилац

       

        ОЈ Дом здравља Прибој

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ........................ 1 извршилац

 

ОЈ  Општа болница Прибој

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ........................ 1 извршилац

 

 ОЈ Дом здравља Пријепоље

 1.    Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ........................ 1 извршилац

 

      ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Доктор  медицине .................................................................................................... 1 извршилац
 2. Виши радиолошки техничар у дијагностици .......................................................... 1 извршилац
 3. Виши физиотерапеут  ............................................................................................... 1 извршилац
 4. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ..................... 1 извршилац
 5. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству  ................................. 1 извршилац
 6. Домар/мајстор одржавања  ..................................................................................... 2  извршиоца
 7. Сервирка  ................................................................................................................... 2  извршиоца
 8. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ......................... 1 извршилац

        

       ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Возач у хитној медицинској помоћи  ....................................................................... 2 извршиоца
 2. Домар/мајстор одржавања-електричар .................................................................. 1 извршилац

     За потребе Цитолабораторије за организовани скрининг грлића материце

 1. Струковна медицинска сестра бабица ..................................................................... 2 извршиоца
 2. Струковна медицинска сестра техничар .................................................................. 1 извршилац
 3.   Лабораторијски техничар ......................................................................................... 2 извршиоца

 

       ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине .................................................................................................... 1 извршилац
 2. Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар  ........................................... 1 извршилац
 3. Медицинска сестра техночар на осталим болничким одељењима .................... 6 извршилаца
 4. Лабораторијски техничар у дијагностици .............................................................. 1 извршилац
 5. Фармацеутски техничар  .......................................................................................... 1 извршилац
 6. Дипломирани инжењер електротехнике  .............................................................. 1 извршилац
 7. Инжењер  информатичар /VI/  ................................................................................ 1 извршилац
 8. Техничар инвестиционог и техничког одржавања ................................................ 2 извршиоца
 9. Возач у санитетском превозу  .................................................................................. 1 извршилац
 10. Домар/мајстор одржавања-водоинсталатер ........................................................ 1 извршилац
 11.   Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ....................... 4 извршиоца 

 

        Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине– VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место дипломирани фармацеут-медицински биохемичар –VII степен  стручне спреме ,завршен фармацеутски факултет смер медицински биохемичар,положен стручни испит и  важећа лиценца
 • За радно место дипломирани инжењер електротехнике – VII степен стручне спреме,завршен факултет електротехнике ,без обзира на радно искуство
 • За радно место инжењер информатике –VI степен стручне спреме ,завршена виша школа из области информатике и рачунарске науке,без обзира на радно искуство
 • За радно место струковна медицинска сестра техничар –VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место виши физиотерапеут –VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер физиотераппеутски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место струковна медицинска сестра бабица-VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер акушерка-бабица,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место виши радиолошки техничар у дијагностици-VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер радилошки ,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима– IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицинска  сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству– IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер гинеколошка сестра  сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар и лаборатријски техничар у дијагностици– IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер лабораторијски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место фармацеутски  техничар – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер фармацеутски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место техничар инвестиционог и техничког одржавања-IV степен стручне спреме ,завршено средње образовање,без обзира на радно искуство
 • За радно место домар /мајстор одржавања,возач у санитетском превозу и возач у хитној медицинској помоћи – III степен стручне спреме ,завршено средње образовање одговарајућег смера,без обзира на радно искуство
 • За радно место сервирка, премачица просторија у којима се пружају здравствене услуге- I или II степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство
 • За радно место помоћни радник-ложач- II степен стручне спреме,завршено основно образовање,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић