Дом здравља ,,Чачак“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, овлашћења из члана 22. Статута Дома здравља ,,Чачак“ Чачак, у  складу са Кадровским планом за 2019-у годину и добијеном сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља РС број  112-01-1185/2019-02 од 12.11.2019.године директор  Дома здравља ,,Чачак“  Чачак  расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(са пуним радним временом)

 

 

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР - 2  извршиоца, висока  стручна  спрема ,  Служба за здравствену заштиту одраслих становника

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ- 2 извршиоца, висока  стручна  спрема, Служба хитне медицинске помоћи и санитетског превоза
 2. 3. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР – 1 извршилац,  виша  стручна спрема - Служба за поливалентну патронажу

 

 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ– 1 извршилац,  средња  стручна спрема Служба хитне медицинске помоћи и санитетског превоза

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ– 2 извршиоца, средња  стручна спрема -  Служба за здравствену заштиту школске деце

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ– 2 извршиоца, средња  стручна спрема -  Служба за здравствену заштиту деце

 

 1. 7. СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У  КОЈИМА  СЕ  ПРУЖАЈУ  ЗДРАВСТВЕНЕ   УСЛУГЕ  –

1 извршилац, основно образовање, Техничка служба

 

 

Опис послова за горе наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља ,,Чачак“ Чачак.

 

Услови  за заснивање радног односа под редним бројем 1 и 2:

а) Стручна спрема/образовање

 – високо образовање

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од

 1. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.     

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

 - стручни испит;

 - лиценца;

  - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

За радно место под редним бројем 1 и 2 кандидати  подносе:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном Mедицинском  факултету
 • оверена фотокопија  уверења о положеном  стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце  или решења о упису у лекарску комору  Србије
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

 

Услови  за заснивање радног односа под редним бројем 3

а) Стручна спрема/образовање

 Високо образовање:

      -на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

            -на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

 - стручни испит;

-  лиценца;

-  најмање шест месеци радног искуства у звању више медицинске сестре/техничара

 

 

За радно место под редним бројем 3 кандидати  подносе:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену
 • оверену фотокопију положеног стручног  испита
 • оверена фотокопија  лиценце  или решења о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

 

Услови  за заснивање радног односа под редним бројем  4,5,6 

а) Стручна спрема/образовање

 – средње образовање          

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

 -  стручни испит;

-  лиценца;

-   најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

 

За радно место под редним бројем 4,5,6 кандидати  подносе:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену медицинске школе-општи смер
 • оверену фотокопију положеног стручног  испита
 • оверена фотокопија  лиценце  или решења о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

 

Услови  за заснивање радног односа под редним бројем 7 

а) Стручна спрема/образовање

 – основно  образовање 

 

За радно место под редним бројем 7 кандидати  подносе:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • сведочанство основне школе
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)

 

Пријаве на оглас предају се поштом или лично у пријемној канцеларији од  07-15 часова радним данима или  поштом на адресу, Улица Веселина Миликићa број 9 у Чачку, са назнаком: «Пријава по огласу за заснивање радног односа» у року од  8 дана од дана објављивања на  интернет страници Министарства здравља и   на огласној табли  Националне службе за запошљавање у Чачку .

 

 Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за обраду  података  о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе и биће  чувани до окончања конкурса.

 

 

Уз потписану пријаву на оглас са кратком биографијом приложити доказе о испуњености услова.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

  

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор у року  од 30 дана,  од  дана   истека рока  за пoдношење  пријава   кандидата .

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

За све информације можете се обратити на телефон  032-323-660.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

др Александар Пајовић