Завод за јавно здравље Лесковац

На основу члана 23. Статута Завода за јавно здравље Лесковац, члана 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 96/2019), у складу са дописом Министарсттва здравља, , њихов број 112-01-1185/2019-02 од 12. новембра 2019. године, наш број 4550 од 19.11.2019. године, Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9724/2019 од 27. септембра 2019. године, Кадровским планом за Завод за јавно здравље Лесковац за 2018. годину, Одлуке в.д. директора Завода за јавно здравље Лесковац, број 48 од  09.01.2020. године, расписује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

 

Финансијско-рачуноводствени аналитичар

у Одељењу за економско-финансијске и рачуноводствене послове

1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 • Високо образовање на основим академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису коју уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основим студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. спетембра 2005. године.
 • Знање рада на рачунару (основни ниво Word, Excel, web pretraživači);
 • Најмање три године радног искуства у струци

 

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Лесковац.

 

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе:

 

 • Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата
 • Фото-копију личне карте
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
 • Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)
 • Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
 • Фото-копију радне књижице – уколико је кандидат поседује
 • Доказ о радном искуству (Уговор о раду)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 

 • Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији Завода за јавно здравље Лесковац, код Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“ и интернет страници Министарства здравља

 

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“

 

 

 • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти техничком секретару Завода за јавно здравље Лесковац или поштом на адресу: Завод за јавно здравље Лесковац, ул. Максима Ковачевића бр. 11, 16000 Лесковац, са назнаком „Пријава на оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

 

 • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са законом.

 

 • Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

 • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

вд директор

др Александра Николић