Институт за рехабилитацију

На основу члана 22 Статута Института у вези члана 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ 96/2019), објављује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС СПРОВОЂЕЊЕМ КОНКУРСА

 

  1. Назив и опис посла:

 

ИНТЕРНЕТ ОПЕРАТЕР

 

- предлаже софтверска решења за потребе боље организације рада Института,

- врши администрирање и одржавање базе података,

- обука запослених за рад на имплементираном новом софтверском окружењу,

- учествује у планирању потреба – набавки из делокруга рада

- подноси предлоге за набавку услуга и опреме непосредном руководиоцу и органима управљања;

- обезбеђује исправност и употребност информатичке опреме за потребе стручних колегијума, састанака, семинара и др по налогу непосредног руководиоца;

- врши иновирање постојећих апликација;

- одговора за правилну употребу мрежних ресурса;

- спроводи мере заштите сигурности података;

- прикупља и категорише податке за даљу обраду у циљу припреме нових програмских решења;

- обавља и друге сродне послове послове на рачунару по налогу непосредног руководиоца и помоћника директора којима је и одговоран за свој рад.

 

  1. Начин заснивања радног односа: На одређено време;
  2. Радно време: пуно;
  3. Дужина пробног рада: Није предвиђен пробни рад;
  4. Врста и степен стручне спреме: средња стручна спрема; знање рада на рачунару;
  5. Потребно радно искуство: није потребно

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом,
  • уверење о завршеној средњој школи
  • уверење да лице није осуђивано, уверење да против лица није покренут кривични поступак, нити покренута истрага.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, правна служба, са назнаком ''пријава за конкурс'', са навођењем радног места за које се конкурише (интернет оператер).

 

Пријаве морају да буду примљене у Институту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, и то најкасније до 24.01.2020. као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

 

Пријаве које буду примљене у Институту за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Институту за рехабилитацију.

 

 

Институт за рехабилитацију

в.д. директор

прим. мр сци. мед. др Снежана Костић