Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у складу са  Уредбом o поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 )и Одлуке директора  02-бр. 8/1 од 08. 01. 2020. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            I  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време,  у:        

 

  1. У Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада

 

 

  • Доктора медицине изабраног лекара ................................. 1 извршилац за рад на одређено време, због привремено повећаног обима посла, у трајању најдуже до 4 месеца,
  • Доктора медицине изабраног лекара.................................. 1 извршилац за рад на одређено време ради замене привремено одсутног лекара до његовог повратка на рад,
  • Доктора медицине изабраног лекара .................................. 1 извршилац за рад на одређено време ради замене лекара на специјализацији до његовог повратка на рад

 

Опис послова:

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-    организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

-     ради у превентивним саветовалиштима;

-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

-    учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

-    обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

-    прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;

-    даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

-    збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-    обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-   обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене заштите које су предвиђене за изабраног лекара

-   управља службеним моторним возилом, за потребе кућних посета пацијентима

-   утврђује време и узрок смрти;

 

        Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

         Високо образовање:

-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-    на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-    стручни испит;

-     лиценца;

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

  1. У Служби за здравствену заштиту деце и омладине

 

  1. 1. Доктора медицине изабраног лекара ..................................................... 1 извршилац, за рад на одређено време ради замене лекара на специјализацији до његовог повратка на рад

 

Опис послова:

-     превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-    организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

-     ради у превентивним саветовалиштима;

-     организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

-    учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

-    обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

-    прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;

-    даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

-    збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-    обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-   обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене заштите које су предвиђене за изабраног лекара педијатра

 

        Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

         Високо образовање:

-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-    на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-    стручни испит;

-     лиценца;

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

  1. У  Служби за стоматолошку здравствену заштиту

 

      3.1. Доктор стоматологије................... 1 извршилац за рад на одређено време, ради привремено повећаног обима посла,  у трајању најдуже до 4 месеца

 

          Опис послова:

-         превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

     -    врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом;

-     ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месец после

      порођаја;

     -    упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;

     -    упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;

-     контролише рад зубног асистента и протетског техничара;

-     збрињава хитна стања у области стоматологије;

-     обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва;

-     учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

-     обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

      -     планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите.

      -   обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите које су предвиђене за стоматолога

 

   Услови за пријем у радни однос кандидата су:  

 

         Високо образовање:

-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-    на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-    стручни испит;

-     лиценца;

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

 

 

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеном факултету,  фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору,   потврду о радном стажу.

 

            Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

             

 

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

            Контакт телефон: 037/714-150

            Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

Д и р е к т о р ,

Др Радован Поповић, спец.

ургентне медицине