Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 6661/2, број 6661/3, број 6893/1 број 6836/1, број 20/1 и број 25/1 све од 09.01.2020. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време за следећа радна места

 

Лабораторијски техничар у дијагностици  – 3 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан. 

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за

анализе,одређивање хемоглобина и крвних група на плочици; старање о даваоцу за

време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

 

Лабораторијски техничар у дијагностици  – 3 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос заснива се на одређено време ради замене привремено отсутних радника за време боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета-посебне неге детета, најдуже до њиховог повратка на рад. 

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за

анализе,одређивање хемоглобина и крвних група на плочици; старање о даваоцу за

време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

 

Возач у дистрибуцији лекова, медицинских средстава, крви и компонената крви  – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Додатна знања / испити / радно искуство

- возачка дозвола Б категорије.

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на превозу крви/компонената крви мобилних екипа и др., чији је обим привремено повећан.

Опис посла: управљање наменским возилом Института или осталим моторним возилима Института за прикупљање крви; превоз мобилних екипа, давалаца и спољних сарадника, материјала, сировина и др,; одржавање возила; помоћ код утовара и истовара мобилне екипе и др. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију возачке дозволе
 • Кратку биографију

 

Администратор подршке корисницима информационих система и технологија – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање :

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године из области информатике;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године из области информатике;

или

- средње образовање.

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања, због потреба завршетка послова везаних за старање о исправном функционисању постојећег информационог система, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: старање о исправном функционисању ПС-а, терминала и штампача и обезбеђивање других оптималних услова за рад информационог система, сарадња са програмером при тестирању програма и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

 

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

-знање рада на рачунару

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла из области радно-правних односа, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: припрема оштих и појединачних аката из области правних, кадровских и административних послова, вођење евиденија и сачињавање извештаја; спровођење поступка остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Кратку биографију

 

Перач лабораторијског посуђа – 3 извршиоца, са пуним радним временом

 

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Радни однос заснива се на одређено време, најдуже до шест месеци трајања – 2 извршиоца и најдуже до 4 месеца трајања – 1 извршилац, због потребе завршетка посла на прању лабораторијског посуђа и чишћењу, чији је обим привремено повећан.   

Опис посла: прање, стерилизација и разврставање лаб.посуђа; припрема санитетског материјала за рад, пренос биолошког и дугог материјала; дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; пренос нечистог и чистог рубља и одстрањивање смећа; чишћење, прање и спремање радних просторија.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
 • Кратку биографију   

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић