Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 23. Статута Дома здравља Кула, а у вези са одредбама чланова 5-7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (”Службени гласник РС„ број 106/2018) директор Дома здравља Кула доноси,

 

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ 4072 ОД 17.12.2019. ГОДИНЕ

 

I

 

Поништава се ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС број 4072 од 17.12.2019. године, објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање дана 17.12.2019. године и на web страници Мнистарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) дана 19.12.2019. године, којим је оглашен пријем у радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, до повратка одсутне запослене,  за послове:

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – 1 извршилац у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге

 

II

 

Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 4072 од 17.12.2019. године објављује се код Националне службе за запошљавање и на web страници Мнистарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко