Општа болница Мајданпек

На основу члана 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019), члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, датом сагласношћу Комисије за кадрове здравствених установа број 112-01-53/2019-02 од 18.02.2019.године, а у складу са Кадровским планом Опште болнице Мајданпек за 2018.годину,

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 

I.

 

            За радно место:

 • Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства – 1 (један) извршилац.

 

Остали услови рада:

 • Посредовање у решавању стамбеног питања.

 

II.

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и следеће услове:

- завршен медицински факултет,

- положен стручни испит за доктора медицине,

- завршена специјализација из гинекологије и акушерства,

- положен специјалистички испит,

- поседовање лиценце за рад (или решења о упису у Комору) као специјалиста гинекологије и  акушерства .

III.

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине,
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства,
 • Оверену фотокопију лиценце или решење о упису у именик лекарске коморе,
 • Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до промене презимена (не старије од 6 месеци),
 • Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд),
 • Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
 • Фотокопију/очитану личну карту.

 

IV.

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије (напомена у погледу рачунања рокова, дан када је обавештење извршено, односно дан у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока, не урачунава се у рок, већ се почетак рока рачуна од првог наредног дана, а уколико последњи дан рока пада на дан у коме установа не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан) .

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему( претходно радно искуство, просечна оцена у току школовања, дужина школовања и сл.).

 

Обавештење о избору кандидата, биће објављено на интернет страници Опште болнице Мајданпек, http://obm.org.rs/, у делу Остало, Конкурси, огласи и обавештења у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и неће се достављати учесницима конкурса.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом са назнаком „Пријава на оглас“ (написати за које радно место) доставити лично или на адресу:

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

19250 Мајданпек

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др мед. спец.Никола Стефановић, 

специјалиста интерне медицине      

с.р.