Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 267 од 17.01.2020. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за рад на Пројекту „Родитељска кућа“, на одређено време, док Пројекат „Родитељска кућа“ траје.

 

РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА/ЧУВАР

Опис посла:

- контролише улазак и излазак возила у објекат

-контролише улазак и излазак лица и евидентира посете

-води књиге евиденције

-обезбеђује објекат, запослене и друга лица

-спроводи стални надзор над објектом

-контролише и надзире рад техничких система обезбеђења

-рад обавља у сменском раду

-обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу главне сестре или шефа Одсека за онкологију са Родитељском кућом, којима одговара за свој рад

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 

  1. средње образовање
  2. лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-    Диплома о завршеној средњој школи

 -    Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда), не старије од 6 месеци

-     Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из ПУ), не старије од шест ( 6 ) месеци

-     Доказ о радном искуству, ако га кандидат поседује

-     Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, е- маил адресом.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за радни однос  на Пројекту  „Родитељска кућа“ на пословима „ радник обезбеђења без оружја/чувар“

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, на  Огласној табли Института и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

         

 

В.д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић