Институту за реуматологију, Београд

На основу члана 7. став 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник“, број 96/2019) и члана 22. Статута Института за реуматологију,  р а с п и с у ј е м

 

                                                                                                                                               

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  1. Једног ДОКТОРA МЕДИЦИНЕ, на одређено време од 3 месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

 

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје  коришћењем одговарајућих метода и техника кроз примену процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме, под надзором доктора медицине специјалисте или субспецијалисте; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; дужан је да примењује мере из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине; дужан је да поступа у складу са усвојеним процедурама и упутствима;  активно се бави научно-истраживачким радом из подручја здравствене делатности Института; предлаже мере за унапређивање стручно-медицинског рада;  обавља и друге послове по налогу директора Института за реуматологију, помоћника директора и шефа Службе/Одељења

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

 - на академским студијама, област: медицинске науке, доктор медицине, по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Медицински факултет, доктор медицине.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- просечна оцена најмање 8 у току студија;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопију лиценце Лекарске коморе,

- доказ о радном искуству (фотокопије радне књижице, уговора о раду, уговора о

   волонтирању и сл.),

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и

- фотокопију личне карте.      

 

Оглас објавити на сајту Института за реуматологију и код Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

 

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

 

Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа. 

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов