Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 77/1 од 10.01.2020. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Саветовалишту за сексуално и репродуктивно здравље и кожне болести Одељења за HIV инфекцију, ППИ, хепатитисе и туберкулозу у Центру за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

на одређено време до 24 месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Превенира болести  кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте. Спроводи саветовалишни рад и здравствене прегледе код особа са сумњом на полно преносиве инфекције у саветовалишту у складу са одредбама закона. Издаје резултате микробиолошких испитивања реализованих у Институту, уз пригодно саветовање у циљу даљег поступања ради лечења и спречавања преношења патогена на друге особе, односно смањивања ризичног понашања. Прати, анализира и извештава шефа Одељења о изолованим патогенима, према категоријама. Спроводи  здравствено васпитање о мерама и поступцима за спречавање настанка заразних болести. Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима у државном/јавном, цивилном и приватном сектору. Учествује у организовању и спровођењу мера и активности на унапређењу здравствене заштите и идентификацији приоритетних здравствених потреба становништва, дефинисању и спровођењу мера за њихову реализацију. Врши континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе. У сарадњи са мас-медијима обавља информисање, саветовање и обуку становништва о очувању и унапређењу здравља, факторима ризика и афирмацији здравих стилова живота, као и оптималним здравственим понашањима у вези са актуелним здравственим потребама у области надлежности. Учествује у организацији епидемиолошког надзора над одређеним заразним болестима, као у припреми водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за превенцију и контролу заразних болести у делокругу надлежности (полно преносивих инфекција - ППИ). Учествује у систематизацији података и статистичкој обради података о кретању ППИ. Учествује у континуираној едукацији здравствених радника и других сарадника у области ППИ. Спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје надлежности. Учествује у спровођењу активности у ванредним стањима у области надлежности. Учествује у имплементацији одредби Међународног здравственог правилника у области надлежности. Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења.

 

Услови:

  • високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
  • стручни испит,
  • лиценца,
  • најмање 12 месеци радног искуства у звању доктора медицине,
  • активно знање енглеског језика,
  • вештине добре комуникације,
  • знање рада на рачунару,
  • организационе способности.

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
veljko_milekic@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.